ZNB TRAVEL | Opći uvjeti avio prijevoza
The ZNB Travel Agency operates in Croatia with an aspiration to present the Croatian medical knowledge, natural resources and treatment possibilities. Croatia offers many natural resources, unique in this part of the Europe such as natural water resources, spa and rehabilitation treatments.
medical tourism Croatia, medical tourism, health tourism, Croatia, dental tourism, exclusive travel, exclusive medical treatments, cosmetic surgery tourism, medical tourism packages, medical tourism agency Croatia, best medical tourism companies, medical vacation packages, dental tourism agency, dental tours, dental vacations, medical tourism facelift
644
post-template-default,single,single-post,postid-644,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Opći uvjeti avio prijevoza

1. DEFINICIJA

ZNB TRAVEL AGENCY – registrirana IATA (International Air Transport Association) agencija ovlaštena za prodaju zrakoplovnih putničkih prijevoznih dokumenata drugim fizičkim i pravnim osobama.

PRIJEVOZNIK – tvrtka koja se brine za prijevoz osoba, prtljage, robe i pošte na temelju putnih karata i prtljažnih listova

DANI – kalendarski dani, uključujući svih sedam dana u tjednu

DOGOVORENO MJESTO SLIJETANJA – ona mjesta (osim mjesta polaska i mjesta dolaska) koja su navedena u putnoj karti ili u prijevoznikovom redu letenja kao redovita mjesta slijetanja na putnikovoj ruti

ECAA SPORAZUM – Sporazum o Europskom zajedničkom zračnom prostoru – mnogostrani sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Republike Kosovo o uspostavi Europskoga zajedničkoga zračnog prostora

ELEKTRONSKA PUTNA KARTA – priznanica koju je izdao prijevoznik ili ovlašteni agent u njegovo ime na temelju kojeg se vrši prijevoz putnika i njegove prtljage. Sastoji se od jednog ili više elektronskih kupona, a sadržava putnikovo ime, obavijesti o letu i druge objave

ELEKTRONSKI KUPON – elektronski kupon za let ili drugi vrijednosni papir koji se nalazi u prijevoznikovoj bazi podataka

EMBARGO – zabrana zračnog prijevoza putnicima i prometu robe (ili određene vrste robe) na određeno vrijeme na linijama koje odredi prijevoznik

IATA – International Air Transport Association – međunarodno udruženje zračnih prijevoznika

IZVANREDNE OKOLNOSTI – izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći čak i da su poduzete sve razumne mjere. Takve su okolnosti:

– meteorološki uvjeti koji ometaju obavljanje leta (magla, snijeg, oluja, led itd.)

– sigurnosni rizici i izvanredni problemi koji mogu utjecati na sigurnost leta (uključujući tehničke probleme na zrakoplovu, ili slične probleme na aerodromu poput zatvaranja/ograničenja korištenja piste i sl.)

– politička nestabilnost (rat, napad, građanski nemiri, sukobi, policijski sat, itd.)

– štrajk koji ima utjecaja na obavljanje zračnog prijevoza

– odluke Uprave zračnog prometa, odnosno kontrole leta

KONVENCIJA – bilo koji od ovih dokumenata što se primjenjuju na ugovor o prijevozu:

  • Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz potpisana u Montrealu 28. svibnja 1999. godine (Montrealska konvencija)
  • Konvencija za izjednačavanje pravila koja se odnose na međunarodni zračni prijevoz, potpisana u Varšavi 12. listopada 1929. (Varšavska konvencija)
  • Haški protokol o izmjeni Varšavske konvencije od 28. rujna 1955.
  • Dodatni protokol o izmjeni Varšavske konvencije br. 1, Montreal, 1975.
  • Dodatni protokol o izmjeni Varšavske konvencije br. 2, Montreal, 1975.
  • Dodatni protokol o izmjeni Varšavske konvencije br. 4, Montreal, 1975.
  • Dopunska Konvencija iz Guadalajare; Guadalajara, 1961.

KOD ODREĐIVANJA PRIJEVOZNIKA – dva znaka ili tri slova koja identificiraju pojedine zračne prijevoznike

KOMADNI SUSTAV – otprema prtljage prema broju komada koja vrijedi na određenim prijevoznicima i destinacijama. Postoje ograničenja koja se tiču maksimalnih dimenzija i težine.

MJESTO POLASKA – mjesto na kojem u skladu s putnom kartom ili prtljažnim listom počinje zračni prijevoz putnika i robe

MJESTO DOLASKA – mjesto na kojem u skladu s putnom kartom ili prtljažnim listom završava zračni prijevoz putnika i robe

OVLAŠTENI AGENT – putnički prodajni agent kojega je prijevoznik ovlastio da ga predstavlja u prodaji njegovih usluga zračnog prijevoza

PREDANA PRTLJAGA – prtljaga koja se prijevozniku predaje u neposredni posjed i za koju je prijevoznik izdao prtljažni list

PREDANA PRTLJAGA – prtljaga koja se prijevozniku predaje u neposredni posjed i za koju je prijevoznik izdao prtljažni list

PREDVIĐENO VRIJEME DOLASKA – očekivano vrijeme slijetanja zrakoplova prema redu letenja

PREDVIĐENO VRIJEME ODLASKA – vrijeme koje je predviđeno kao vrijeme polaska zrakoplova prema redu letenja

PREKID LETA – završetak leta u mjestu međuslijetanja ili na bilo kojem drugom mjestu na ruti

PREKOBROJNA PRTLJAGA (VIŠAK PRTLJAGE) – prtljaga koja svojom težinom ili brojem komada prekoračuje dopuštenu težinu prtljage ili dopušteni broj komada prtljage u komadnom sustavu

PREVOZNINA – zbroj iznosa tarife i svih ostalih taksi, naknada i poreza

PRTLJAGA – osobne stvari putnika, koje isti nosi sa sobom na put. Osim ako nije drugačije određeno ili drugačije ne proizlazi iz konteksta, ovaj termin uključuje predanu i ručnu prtljagu putnika

PREDANA PRTLJAGA znači prtljaga koja se predaje prijevozniku u neposredni posjed i za koju je prijevoznik izdao prtljažni list.

PRTLJAŽNI LIST – oni dijelovi putne karte koji se odnose na prijevoz putnikove predane prtljage

PRTLJAŽNI IDENTIFIKACIJSKI PRIVJESAK – dokument koji je izdao prijevoznik isključivo radi identifikacije predane prtljage

PUTNIK – bilo koja osoba, osim članova posade, koja se prevozi ili koja će se prevesti u zrakoplovu na temelju putne karte

REDOVITI PRIJEVOZ – zračni prijevoz koji se odvija prema redu letenja

REKLAMACIJA – pismena molba za nadoknadom zbog nepridržavanja ugovora o prijevozu od strane zračnog prijevoznika

REZERVACIJA – osiguravanje mjesta u zrakoplovu za putnike, višak prtljage ili smještajnog kapaciteta za robu

RUČNA PRTLJAGA – bilo koja putnikova prtljaga različita od predane prtljage

ŠTETA NA PRTLJAZI I NA ROBI – OŠTEĆENJE PRTLJAGE/ROBE – promjena izgleda prtljage/robe pod utjecajem fizičkog ili kemijskog djelovanja, u slučaju kad je prtljaga/roba posve obezvrijeđena

TARIFA – iznos koji naplaćuje prijevoznik za uslugu prijevoza putnika i prtljage u određenoj klasi prijevoza pod određenim uvjetima na određenoj liniji

TRANSFERNA ZRAČNA LUKA – mjesto koje je na putnoj karti/prtljažnom listu označeno kao točka na kojoj putnik prelazi s jedne linije na drugu liniju istog ili različitog prijevoznika, ili na kojem se predaje roba s jedne na drugu liniju istog ili različitog prijevoznika

TRANZITNA ZRAČNA LUKA – mjesto koje nije navedeno na putnoj karti/prtljažnom listu u rubrici u kojoj je označen smjer puta

UVJETI UGOVORA O PRIJEVOZU – uvjeti pod kojima se odvija zračni prijevoz putnika, prtljage i robe u skladu sa Zračnim prijevoznim redom

VEZANA KARTA – putna karta izdana putniku uz neku drugu putnu kartu, a zajedno predstavljaju jedinstvenu ispravu o ugovoru o prijevozu

VIZA – odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko neke države. Vizu u pravilu izdaje diplomatska misija, odnosno konzularni ured.

ZAKON – Zakon o obveznim i stvarno pravnim odnosima u zračnom prometu (Narodne novine Republike Hrvatske 132/98, 63/08 i 134/09).

ZEMALJSKI PRIJEVOZ – prijevoz putnika, prtljage i robe koji se odvija između gradskih terminala i polazne zračne luke ili prijevoz putnika autobusima ili vlakom u slučaju rješavanja nepravilnosti u zračnom prijevozu

 

2. PODRUČJE PRIMJENE

1) Opće odredbe

Uvjeti prijevoza za putnike, prtljagu i robu (dalje u tekstu samo kao “Uvjeti”) odnose se na ukupni redoviti i neredoviti unutrašnji i međunarodni promet putnika, prtljage i robe, koji vrši prijevoznik, uključujući i službe povezane s tim prometom i prijevozom, kao i proces kupovanja putne karte kod IATA agenta.

2) Besplatan promet ili prijevoz

Ako je riječ o prometu ili prijevozu koji se vrši besplatno, prijevoznik ima pravo u potpunosti ili djelomično isključiti valjanost ovih Uvjeta.

 

3. PUTNA KARTA

1) Opće odredbe

Prijevoznik će omogućiti prijevoz isključivo putniku imenovanome u putnoj karti, a od putnika se može zahtijevati odgovarajuća identifikacijska isprava. Putna karta nije prenosiva.

Putna karta jest i uvijek ostaje vlasništvo prijevoznika koji ju je izdao.

2) Razdoblje valjanosti putne karte

Putna karta omogućuje putniku prijevoz od mjesta polaska do mjesta dolaska s obzirom na rutu putovanja i tarife navedene na putnoj karti. Ako uvjetima primjenjive tarife nije određen kraći rok, putna karta je valjana za prijevoz u razdoblju od jedne godine od dana kad je počelo putovanje, a ako nije iskorišten niti jedan od kupona za let, jednu godinu od izdavanja putne karte. Svaki kupon za let bit će prihvaćen za dan i let za koje je mjesto bilo rezervirano. Ako prijevoznik ne može osigurati putniku ranije rezervirano mjesto u zrakoplovu ili ako dođe do otkazivanja leta u razdoblju valjanosti putne karte, produljit će se valjanost putne karte do roka kad prijevoznik bude mogao ostvariti prijevoz.

3) Slijed kupona za let i njihova upotreba

Putna karta neće biti prihvaćena i izgubit će svoju valjanost ako svi kuponi nisu bili upotrijebljeni u slijedu iz putne karte.

Putna karta koju je putnik kupio valjana je za prijevoz od mjesta polijetanja, preko dogovorenih mjesta međuslijetanja ili transfernih mjesta, do mjesta slijetanja navedenih na karti. Cijena putne karte koju je putnik kupio izračunata je na temelju cijelog putovanja naznačenoga na karti. Ako putnik želi promijeniti rutu putovanja, mora u vezi s time unaprijed kontaktirati prijevoznika ili ovlaštenog agenta koji je izdao kartu. Cijena putne karte za novu rutu putovanja ponovno će biti izračunata te će putniku biti ostavljena mogućnost da prihvati novu cijenu ili ostane pri prijašnjoj ruti putovanja. Ako putnik promijeni rutu putovanja bez prethodnog sporazuma s prijevoznikom ili ovlaštenim agentom koji je izdao kartu, prijevoznik zadržava pravo primijeniti ispravnu cijenu putne karte za putnikovu stvarnu rutu i naplatiti od putnika bilo koju razliku u cijeni između one koju je putnik platio i one koja se primjenjuje na promijenjenu rutu putovanja.

Mnoge su posebne tarife valjane samo za putovanje u danima i na letovima naznačenima na putnoj karti i ne mogu se nipošto mijenjati.

Svaki kupon će biti prihvaćen za let u razredu usluge koja je u njemu navedena, te za dan i za let za koje je mjesto bilo rezervirano.

4) Prekid leta

Prekid leta je moguć samo ako to omogućuju uvjeti tarife. Prekid leta mora biti označen na putnoj karti.

 

4. PREVOZNINE

1) Opće odredbe

Prevoznine se odnose samo na prijevoz od polazne zračne luke do dolazne zračne luke, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Prevoznine ne uključuju zemaljski prijevoz između zračnih luka i između zračnih luka i gradskih terminala.

Primjenjive prevoznine su one koje su na snazi na dan plaćanja cijene putne karte u cijelosti. Ako putnik promijeni svoj itinerar ili datume putovanja, to može utjecati na visinu prevoznine koja se plaća.

2) Plaćanje prevoznine

Troškovi prevoznina nadoknađuju se gotovinskim ili negotovinskim plaćanjem prema tečaju koji odredi IATA agent.

3) Takse, porezi, naknade i ostala plaćanja

Putnik je obvezan, osim prevoznina, platiti ostale takse i naknade koje vrijede u zračnom prijevozu, a koje su ustanovili ili nametnuli ovlašteni državni organi ili operater zračne luke.

Budući da se takse, naknade ili druge nadoplate u zračnom prijevozu često mijenjaju te mogu biti nametnute nakon dana izdavanja putne karte, putnik može biti obvezan platiti dodatne takse, poreze, naknade ili nadoplate čak i pošto je putna karta bila izdana. Sukladno navedenome, bude li ukinuta ili smanjena bilo koja taksa, porez, naknada ili nadoplata koju je u trenutku izdavanja putne karte putnik platio, putnik će imati pravo tražiti vraćanje plaćenog iznosa.

Putnik je dužan informirati se o mogućim iznimkama, kada se taksa za prijevoz ubire izravno na mjestu polaska.

 

5. REZERVACIJE

1) Pretpostavke za rezerviranje

Rezervaciju mjesta za određeni let provodi ovlašteni agent besplatno.

Rezervacije nisu potvrđene dok ih nije zabilježio prijevoznik ili njegov ovlašteni agent te prihvatio prijevoznik.

Određene tarife imaju uvjete koji ograničavaju ili isključuju putnikovo pravo mijenjati ili otkazivati rezervacije.

2) Rok za plaćanje putne karte

Ako putnik putnu kartu nije platio u roku određenom za plaćanje, prijevoznik može otkazati rezervaciju.

Agent ima pravo otkazati rezervaciju bez prethodne obavijesti ako putnik do roka koji je odredio agent ne kupi za rezervirano mjesto putnu kartu. U slučaju plaćanja bankovnim transferom, novac na račun IATA agenta mora biti dostavljen pravovremeno (prije isteka maksimalnog roka za izdavanje putne karte).

3) Osobni podaci

Putnik prihvaća da su osobni podaci koje je dao prijevozniku ili ovlaštenom agentu dani radi izrade rezervacije za prijevoz, kupnje putne karte, pribavljanja pomoćnih usluga, pružanja usluga, zadovoljavanja imigracijskih propisa i propisa ulaska u zemlju, i prezentiranja tih podataka javnopravnim tijelima, u svezi s putnikovim putovanjem. U tu svrhu putnik ovlašćuje prijevoznika da zadrži i koristi se tim podacima te da ih prenosi svojim uredima, ovlaštenim agentima, javnopravnim tijelima, ostalim prijevoznicima ili onima koji pružaju navedene usluge.

U skladu s Regulativom EU 996/2010 prijevoznik nudi putniku mogućnost da ostavi ime i adresu osobe koja će se kontaktirati u slučaju nesreće ili incidenta na letovima Croatia Airlinesa.

Prijevoznik jamči da se ti podaci neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim gore navedene.

4) Dodjeljivanje mjesta u zrakoplovu

Prijevoznik ne može iz sigurnosnih ili operativnih razloga osigurati da će putniku u zrakoplovu biti dodijeljeno traženo mjesto. Ako se putnik ne ukrca u određenom roku, ako nema sve potrebne dokumente ili ako ne može izvršiti let, prijevoznik ima pravo otkazati rezervirano mjesto.

5) Otkazivanje rezervacije

Za neuporabu ili otkazivanje rezerviranog mjesta može se naplatiti određena naknada pod uvjetima koje odredi agent. U interesu je putnika informirati se o uvjetima tarife prije izdavanja putne karte.

Ne upotrijebi li putnik rezervaciju, prijevoznik može otkazati bilo koju jednosmjernu ili povratnu rezervaciju.

6) Potvrda rezervacije

Prijevoznik ima pravo na određenim linijama zahtijevati potvrdu rezervacije. Ako to putnik ne učini do određenog roka, prijevoznik ima pravo otkazati rezervaciju. Prijevoznik će o tome obavijestiti putnika u slučajevima u kojima se zahtijeva potvrda rezervacije, kao i o tome gdje i kako treba biti načinjena ta potvrda. Nepridržavanje tih zahtjeva može rezultirati otkazom bilo koje jednosmjerne ili povratne rezervacije.

 

6. DUŽNOST PUTNIKA

Putnik je dužan prije kupnje putne karte i ukrcaja u zrakoplov na zahtjev djelatnika IATA agenta ili prijevoznika ili državnih organa dokazati svoj identitet i priložiti odgovarajuće putne dokumente.

Putnik je dužan pribaviti sve dokumente i ispuniti sve uvjete koje zahtijevaju mjerodavni organi za ulaz/izlaz u zemlju u koju leti, odnosno kroz koje je u tranzitu.

Odgovornost za prikupljanje valjanih putnih dokumenata snosi putnik. Na međusobna prava i obveze putnika i Agencije primjenjuju se važeći zakonski propisi i opći uvjeti poslovanja Agencije.

Informacije o vizama za hrvatske državljane možete provjeriti ovdje: www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava

Prilikom kupnje putne karte putnik je dužan obavijestiti zračnog prijevoznika posredstvom IATA agenta o svojim zdravstvenim problemima, koji bi mogli otežati njegov prijevoz ili negativno utjecati na tijek leta.

IATA agent preporučuje da se zbog bolesti ptičje gripe, SARS-a, ebole, malarije i virusnog meningitisa putnik prije putovanja detaljnije informira na web stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO www.who.int/) te prikupi obavijesti o mogućnosti cijepljenja prije odlaska u inozemstvo preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO www.hzzo-net.hr/) , kao i o uvjetima zdravstvenog osiguranja tijekom boravka u inozemstvu.

Putnik je dužan podvrgnuti se sigurnosnom pregledu koji uključuje i njegovu predanu i nepredanu prtljagu.

Prema važećim međunarodnim propisima putnik u svoju ručnu prtljagu ne smije uključiti oružje, streljivo, noževe, igračke koje odgovaraju stvarnom ubojitom oružju (npr. pištolji, granate) te ostale predmete slične prirode. Ti predmeti mogu biti spremljeni jedino kao predana prtljaga. Prijevoznik se odriče bilo kakve odgovornosti za čuvanje tih predmeta. Tvari opasne prirode (eksplozivi i streljivo, goriva, lužine, komprimirani plinovi, otrovi ili toksični i zarazni materijali, oksidirajuće tvari, radioaktivni materijal, magnetski materijal i ostala opasna roba) moguće je prevoziti samo pod osobitim prijevoznim uvjetima.

Putnik je dužan poštovati osobitosti zračnog prijevoza i pridržavati se upozorenja prijevoznika koja se tiču prije svega:

– ukrcaja, skupljanja i kretanja u prostorijama određenima za putnike,

– ulaska i izlaska iz zrakoplova,

– pohrane odjeće i nepredane (ručne) prtljage u zrakoplovu.

Putnik je dužan suzdržati se od ponašanja koje bi moglo ugroziti sigurnost i odvijanje zračnog prijevoza, smetati ili uznemiriti ostale putnike ili biti razlogom njihove tužbe, sprečavati pravilno obavljanje dužnosti posade zrakoplova, oštetiti imovinu prijevoznika ili putnika, suzdržati se od prekomjernog uživanja u alkoholu na palubi zrakoplova.

Putnik je, nadalje, dužan:

– pristupiti mjestu ukrcaju i izvršenju svih traženih formalnosti i ukrcajnih procedura na vrijeme, ne kasnije od vremena koje je odredio prijevoznik. Putniku se preporučuje da se o tome raspita kod prijevoznika ili njegova ovlaštenog agenta,

– na poziv posade zrakoplova ili na znak na svjetlećem panelu prilikom uzlijetanja ili slijetanja, odnosno tijekom leta, privezati se sigurnosnim pojasevima,

– na traženje posade zrakoplova premjestiti se na određeno sjedalo, ako je to potrebno iz operativnih razloga,

– pridržavati se naloga o zabrani pušenja na palubama svih zrakoplova. Kršenje zabrane može biti kažnjeno novčanom kaznom,

– tijekom leta ne koristiti određene elektroničke naprave i uređaje koji svojim radom mogu negativno utjecati na funkcioniranje i rad elektroničkih uređaja i naprava zrakoplova. Kršenje istoga može biti kažnjeno novčanom kaznom,

– neophodno se podvrgnuti prvoj pomoći ako se tijekom leta pojave zdravstveni problemi, izvijestiti osoblje o osobnim i zdravstvenim podacima i podvrći se liječničkom pregledu,

– nadoknaditi prijevozniku sve naknade za štetu koju je putnik uzrokovao ili počinio svojim nedoličnim ponašanjem (npr. uništavanje unutrašnjosti zrakoplova, ilegalni prijevoz opasnih životinja, stvari itd.),

– tijekom leta pridržavati se uputa kapetana i posade zrakoplova

– podvrgnuti se propisanom sigurnosnom pregledu koji provode organi državne uprave ili ovlaštene organizacije,

– prilagoditi svoju odjeću i vanjski izgled tako da odgovara standardima zračnog prijevoza.

 

7. DUŽNOST PRIJEVOZNIKA

Prijevoznik je dužan osigurati da putnici budu upoznati sa smještajem i načinom uporabe:

– sigurnosnih pojaseva,

– izlaza u slučaju nužde i uređaja koji su predviđeni za zajedničku uporabu,

– prsluka za spašavanje i maski za kisik, ako je korištenje tih sredstava propisano za putnike,

– ostalih uređaja u slučaju nužde, predviđenih za individualnu uporabu. Putnici moraju biti upoznati s pravilom o zabrani pušenja i korištenja elektroničkih uređaja na palubi zrakoplova, kršenje kojeg može biti kažnjeno novčanom kaznom.

Ako se javi potreba, prijevoznik je dužan upoznati putnike s postupcima u slučaju nužde koji odgovaraju danoj situaciji.

Prijevoznik je dužan osigurati mogućnost da putnici koriste sigurnosne pojaseve prilikom uzlijetanja, slijetanja, pojave turbulencije i u bilo kojem drugom slučaju na poziv kapetana zrakoplova, te je dužan upoznati putnike o pohrani njihovih stvari u zrakoplovu

 

8. USKRAĆIVANJE I OGRANIČAVANJE PRIJEVOZA

1) Opće odredbe

Prijevoznik može uskratiti prijevoz putnika:

– zahtijevaju li to propisi prijevoznika vezani uz samo izvođenje leta,

– dođe li od strane putnika do kršenja propisa važećih za zemlju iz koje zrakoplov polijeće, u koju slijeće ili kroz koju samo prolazi,

– ako putnik boluje od zarazne bolesti, koju je dužan unaprijed prijaviti, ako boluje od teške bolesti čije bi iznenadno očitovanje moglo negativno ugroziti sigurnost putnika i leta, ili ako se putnik ne može sam brinuti za svoje psihičko i fizičko stanje i nema sa sobom pratnju koja mu može pružiti potrebnu skrb,

– narušava li svojim ponašanjem sigurnost prijevoza ili javni red i mir, ili ako nije prikladno odjeven,

– dođe li do kršenja bilo koje od dužnosti navedenih u članku 6., osobito s obzirom sigurnost zrakoplovnog prijevoza. 2) Pravo putnika na naknadu

Putniku, kojemu je bio uskraćen i ograničen prijevoz prema stavci 1. prethodne odredbe, može se kao naknada za neproveden let vratiti prevoznina ili njen približni dio koji se odnosi na neostvareni dio leta, ili mu se može ponuditi zamjenski prijevoz drugim zrakoplovom ili drugom vrstom prijevoza.

 

9. UVJETOVAN PRIJEVOZ OSOBA I PRIJEVOZ DJECE

Prihvaćanje na let nepraćene djece, osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, trudnica, bolesnih osoba ili ostalih osoba koje zahtijevaju posebnu pomoć bit će moguće jedino na temelju prethodne najave i dogovora s prijevoznikom. Putnici s navedenim teškoćama, koji su prijevoznika o tome, ili bilo kojoj drugoj posebnoj pomoći, obavijestili u vrijeme rezervacije putne karte te koje je prihvatio na prijevoz prijevoznik, neće poslije biti odbijeni na temelju tih teškoća ili posebnih zahtjeva.

Putovanje djece bez pratnje roditelja, ili zakonskog staratelja, katkad podliježe posebnim zahtjevima po zakonima i pravilima zemlje u/iz koje se leti. Isključiva je odgovornost roditelja, ili zakonskog staratelja, da pribavi sve potrebne dokumente odnosno udovolji svim takvim zahtjevima.

 

10. PRTLJAGA

1) Opće odredbe

Prtljaga se prevozi kao predana i nepredana (ručna prtljaga). Putnik ima pravo na besplatni prijevoz prtljage prema daljnjim odredbama ovih Uvjeta.

2) Predana prtljaga

Kao predana prtljaga primaju se dobro zatvoreni i zaključani kovčezi ili druga prtljaga koja se može čvrsto zatvoriti. Uz suglasnost prijevoznika, u prijevoz mogu biti uključeni također i drugi predmeti. Za prtljagu koju putnik preda prijevozniku (predana prtljaga), putniku se kao potvrdu o preuzimanju izdaje prtljažni identifikacijski privjesak, koji je putnik dužan sačuvati u slučaju reklamacije. Kao predanu prtljagu moguće je također prevoziti živežne namirnice i male životinje, prema propisima koje odredi prijevoznik. Svaki komad prtljage koji putnik želi predati mora biti označen s vanjske i unutrašnje strane identifikacijskom oznakom na kojoj stoji putnikovo ime i njegova kontaktna adresa u mjestu dolaska (na primjer adresa hotela). Ime naznačeno na toj oznaci mora odgovarati podacima na putnoj karti i ostalim putnim ispravama. Prtljaga, uključujući i onu sa zip zatvaračem, mora biti zabravljena, kako tijekom prijevoza ne bi došlo do njenog otvaranja. Prijevoznik ne odgovara za prtljagu koja odmah nakon slijetanja nije preuzeta. Predana prtljaga se prevozi u skladišnom prostoru zrakoplova i u pravilu istim zrakoplovom kao i putnik. Ako takav prijevoz nije moguć, ostvarit će se najbližom mogućom vezom.

Prijevoz prtljage i stvari, koje bi mogle ugroziti sigurnost leta, osoba ili imovine te, dalje, prtljage i stvari, koje bi prilikom zrakoplovnog prijevoza mogle biti znatno oštećene ili su neprikladno zapakirane, prijevoznik može isključiti iz prijevoza prije uzlijetanja ili bilo kada tijekom puta.

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz predane prtljage koja po svojim dimenzijama, sadržaju i ostalim značajkama mora odgovarati propisima prijevoznika.

3) Ručna prtljaga

Ručna prtljaga koju putnik može ponijeti sa sobom u zrakoplov određena je pravilima pojedinog prijevoznika, tipu zrakoplova te destinacijom na kojoj se obavlja putovanje. Maksimalna dimenzija je zadana zbrojem maksimalne duljine , maksimalne širine te maksimalne dubine. Prijevoznik ima pravo provjeriti težinu i dimenzije ručne prtljage.

Besplatno se, dalje, prevoze u kabini zrakoplova dolje navedeni predmeti za osobnu uporabu, koje putnik ima uz sebe i sam ih čuva:

– mala ženska torbica

– kaput, šal ili pokrivač

– kišobran ili štap

– fotoaparat, videokamera, dalekozor, malo osobno računalo ili mobilni telefon

– košara za dijete i hranu za dijete tijekom leta

– naočale i ortopedska pomagala za invalidne putnike

Besplatno se, također, prevozi potpuno sastavljeno vozilo za invalidnu osobu, koje se iz smještajnih razloga pohranjuje u skladišni prostor zrakoplova.

4) Posebna vrsta prtljage

Isključivo uz prethodnu suglasnost prijevoznika i pod uvjetima koje je odredio prijevoznik moguće je prevoziti:

– žive životinje, uključujući ptice i gmazove (prijevoz se provodi na odgovornost putnika, te samo na onim mjestima u kojima je to važećim propisima dopušteno.

Prijevoz se provodi u putničkom dijelu zrakoplova (u kabini) ili u skladišnom prostoru.

Besplatno se, pored navedenog, u kabini zrakoplova može prevoziti pas ako prati osobu oštećena vida ili sluha, te pas namijenjen zaštiti ljudskih života. Psi moraju biti opremljeni vodilicom, brnjicom, potvrdom o cijepljenju i drugom traženom dokumentacijom.

– prijevoz oružja i streljiva: oružje svih vrsta može biti primljeno u zrakoplovni prijevoz samo na onim mjestima u kojima je to važećim propisima dopušteno. Oružje mora biti nenapunjeno, zakočeno i smješteno isključivo u skladišnom prostoru zrakoplova. Streljivo, koje je svojim svojstvima eksplozivno, pripada u tzv. opasni teret i može se prevoziti prema uvjetima navedenima u IATA priručniku za prijevoz opasnog tereta.

– prijevoz diplomatske prtljage dopušten je diplomatskim kuririma u putničkoj kabini zrakoplova.

5) Višak prtljage

Pri korištenju tzv. komadnog sustava prijevoza prtljage, za svaki komad prtljage viška ili za prekoračenje veličine ili težine prtljage plaća se čvrsto utvrđena pristojba određena prema mjestu dolaska, prijevozniku te vrsti tarife.

Prtljaga na ostalim linijama, koja ima težinu veću od dopuštene, bit će prevezena prema kapacitetnim mogućnostima prijevoznika te će za nju biti obračunata prevoznina prema težini određenoj pristojbom za 1 kg na osnovi tarife prijevoznika.

6) Pregled prtljage

Prijevoznik se može u prisutnosti putnika uvjeriti u sadržaj njegove prtljage. Ako je putnik odsutan, prijevoznik ima pravo u prisutnosti barem jednog svjedoka, koji nije zaposlenik prijevoznika, otvoriti prtljagu putnika, ako ustanovi da sadržava predmete kojima se uskraćuje prijevoz ili prijevoz kojih zahtijeva posebni režim.

7) Nepraćena prtljaga

Prijevoz nepraćene prtljage vrši se po posebnim propisima prijevoznika.

8) Prtljaga s proglašenom vrijednošću

Putnik ima mogućnost proglasiti vrijednost predane prtljage većom nego je vrijednost odgovornosti zrakoplovnog prijevoznika pod pretpostavkom da je prijevoznik odredio tarifne uvjete u tom slučaju.

9) Preuzimanje predane prtljage

– putnik je dužan preuzeti svoju prtljagu odmah po slijetanju,

– prtljagu može preuzeti jedino imatelj prtljažnog lista i identifikacijskog privjeska. Prijevoznik nije dužan ustanoviti je li imatelj prtljažnog lista i identifikacijskog privjeska preuzeo prtljagu i ne odgovara za gubitak, štetu, ili druge troškove koji bi nastali putniku s tim u vezi,

– oštećenje, neizdavanje ili gubitak prtljage nužno je prijaviti odmah prilikom preuzimanja prtljage prijevozniku, koji je dužan sastaviti o tome zapis. Inače se pretpostavlja da je prtljaga bila predala u ispravnom stanju,

– prilikom kasnijeg prijavljivanja štete putnik mora dokazati uzročnu vezu između prijavljene štete i pripadajućeg prijevoza.

 

11. RED LETENJA

1) Redovi letenja

Prijevoznik će se nastojati držati objavljenih redova letenja koji su na snazi za dan putovanja.

Prijevoznik može promijeniti vrijeme leta, često zbog razloga izvan njegove kontrole, te stoga prijevoznik ne može jamčiti za vremena navedena u redovima letenja.

Prijevoznik će nastojati obavijestiti putnika o promjeni vremena letova ako može kontaktirati s njime. Dogodi li se značajnija promjena vremena leta nakon što je putnik kupio putnu kartu, a novo vrijeme putniku ne odgovara, putnik ima pravo odustati od putovanja i zatražiti povrat novca za putnu kartu.

2) Nepravilnosti u zrakoplovnom prijevozu

a) Iz osobitih razloga koji ne ovise o prijevozniku (iz razloga tzv. “više sile”, na primjer vremenskih uvjeta, tehničkih razloga koji nisu greška prijevoznika, u slučaju rata, štrajka organizacija koje vrše službu prijevoza i sl.) prijevoznik može odgoditi, otkazati, ukinuti, preusmjeriti let, promijeniti vrstu zrakoplova ili predati zastupništvo drugom prijevozniku, a da ne snosi daljnju odgovornost, osim dužnosti osiguravanja prijevoza drugim zrakoplovima ili drugim prijevoznim sredstvima ili vraćanja prevoznine.

b) Ako je let odgođen, ako kasni ili je otkazan ili je promijenjena vrsta zrakoplova u okolnostima koje su nastale kao greška prijevoznika, a prijevoznik ne može osigurati unaprijed potvrđeno mjesto, putnik se ne može iskrcati na unaprijed utvrđenom ili konačnom odredištu, ili ako okolnosti utječu na to da putnik zakasni na povezni let, prijevoznik je dužan ili:

– prevesti putnika nekom drugom redovitom linijom na kojoj ima slobodnog mjesta ili

– preusmjeriti putnika do konačnog odredišta označenog na putnoj karti svojim redovitim letom ili letom nekog drugog prijevoznika ili osigurati za putnika zemaljski prijevoz. Ako troškovi za prevoznine, troškovi plaćanja za višak prtljage i ostale usluge povezane s promjenom puta prekorače vrijednost plaćene cijene putne karte ili njezinog dijela, prijevoznik neće od putnika zahtijevati dodatne prevoznine ili ostale naknade i platit će putniku razliku ako su prevoznine i naknade za promijenjeni smjer niže od onih koje je putnik platio ili će

– vratiti prevoznine sukladno s odredbom navedenih Uvjeta te neće imati prema putniku nikakve daljnje odgovornosti,

– omogućiti putniku s potvrđenom rezervacijom, kojem je bio uskraćen ukrcaj u zrakoplov iz razloga nedostatka mjesta u zrakoplovu, odgovarajuću naknadu određenu propisima prijevoznika.

c) Prijevoznik ne snosi odgovornost za pogreške i propuste u redovima letenja ili drugim informacijama dobivenih od zaposlenika ili agenata prijevoznika o vremenu polaska ili dolaska te o prometu zrakoplova, s iznimkom u slučajevima kad je prijevoznik svjestan da će svojim ponašanjem ili propustom uzrokovati štetu.

 

12. VRAĆANJE PREVOZNINE

1) Opće odredbe

Vraćanje prevoznine ili povrat se vrši u skladu s primjenjivim pravilima o prevoznini ili tarifi. Povrat obavlja isključivo IATA agent koji je i izdao danu putnu kartu. Putnik je dužan, u vlastitom interesu, raspitati se o tarifama prije kupnje putne karte.

Pri vraćanju prevoznine pridržavat će se načina plaćanja. Agent IATA može zahtijevati da osoba koja traži vraćanje prevoznine preda pismenu molbu. U slučaju da prijevoznik ne može ispuniti uvjete prijevoza određene ugovorom o prijevozu, ili kada putnik traži promjenu nekih od uvjeta prijevoza, agent IATA ima pravo, temeljem dogovora s prijevoznikom, pružiti putniku naknadu za neiskorištenu putnu kartu ili njen dio. Agent IATA pružit će naknadu ili osobi čije je ime navedeno na putnoj karti ili osobi koja je platila putnu kartu te pruži o tome dokaz. Povrat novca osobi koja je pružila potrebne dokaze o obavljenom plaćanju i neiskorištenim kuponima za let u smislu gore navedenih odredaba, smatra se valjanim povratom i oslobađa agenta IATA bilo kakve odgovornosti ili daljnjih prava na novi povrat.

2) Vraćanje prevoznine iz razloga za koje ne odgovara putnik

Pod vraćanjem prevoznine iz razloga za koje ne odgovara putnik shvaća se vraćanje prevoznine putniku koji nije mogao pristupiti letu, za koji je imao kupljenu putnu kartu, iz razloga za koje je odgovoran prijevoznik.

Vraćanje se provodi:

a) Ako put uopće nije ostvaren, vraća se prevoznina u punoj visini,

b) Ako je ostvaren dio puta, vraća se približan iznos prevoznine koja se odnosi na dio leta iz mjesta na kojem je došlo do prekida leta do mjesta dolaska koje je navedeno na putnoj karti. (Maksimalno je moguće vratiti vrijednost jednosmjerne prevoznine na prekinutom dijelu puta).

3) Vraćanje prevoznine na zahtjev putnika

Ako putnik zatraži vraćanje prevoznine iz razloga koji nisu navedeni u stavci 2. ovog članka ili traži promjenu putne karte ili drugog dokumenta, agent IATA ovlašten je pristupiti naplati određenih naknada za usluge. Naknade se odnose na prosječne troškove putnih isprava, prijenosne naknade povezane s izdavanjem i rezervacijama, poštanske i telekomunikacijske troškove i troškove za knjigovodstvene usluge povezane s tim.

Vraćanje prevoznine se provodi prema ovim postavkama:

a) U slučaju traženja povrata prevoznine za putnu kartu koja je u potpunosti neiskorištena, vratit će se iznos plaćene prevoznine prema pravilima o prevoznoj tarifi, umanjen za naknadu za usluge,

b) U slučaju traženja povrata prevoznine za putnu kartu koja je djelomično iskorištena, vratit će se iznos koji odgovara razlici između plaćene prevoznine i prevoznine za putovanje za koje je putna karta već iskorištena, ako prijevoznikovim odredbama nije drukčije određeno, i umanjena za naknadu za uslugu,

c) Prilikom traženja povrata novca za putni dokument koji nije putna karta, uvijek se naplaćuje naknada za usluge,

d) Prilikom traženja povrata prevoznine kod posebnih tipova tarifa za koje vrijede različiti uvjeti povrata, prijevoznik djeluje u skladu s tim uvjetima.

4) Rok za podnošenje molbe

Molbu za vraćanje prevoznine za izgubljeni, neiskorišteni ili djelomično iskorišteni dokument, ili njegov dio, treba podnijeti najkasnije 30 dana nakon isteka vrijednosti dokumenta.

5) Pravo odbijanja naknade

Agent IATA može odbiti naknadu:

nakon isteka valjanosti dokumenata i prekoračenja roka za podnošenje molbe,

a) Ako je povratna putna karta bila uvjetom dopuštanja ulaska u zemlju,

b) Ako je dokument spremljen u bazi sumnjivih dokumenata

 

13. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA AGENCIJE

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnik zatečen na putovanju, kao i ostale osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati Agencijskog osiguravatelja (u daljnjem tekstu: UNIQA osiguranje d.d.), pozivajući se na broj police: 11-6001373255.

 

14. PUTNE FORMALNOSTI

1) Putovnice, vize i ostali dokumenti

a) Putnik je dužan pribaviti sve dokumente i ispuniti sve uvjete koje zahtijevaju mjerodavni organi za ulaz/izlaz u zemlju u koju leti, odnosno kroz koje je u tranzitu. Odgovornost za prikupljanje valjanih putnih dokumenata snosi putnik. Na međusobna prava i obveze putnika i Agencije primjenjuju se važeći zakonski propisi i opći uvjeti poslovanja Agencije.

Informacije o vizama za hrvatske državljane možete provjeriti ovdje: www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava

b) Agent IATA ne odgovara za štete ili izdatke koji su putniku proizašli zbog nepridržavanja navedenih dužnosti,

c) Agent IATA je ovlašten provesti kontrolu svih putnih dokumenata

2) Odbijanje ulaska u zemlju i izručenje

Putnik je dužan platiti prevozninu ako je prijevozniku odlukom odgovarajućih organa naloženo vratiti putnika do mjesta odakle je krenuo ili bilo kamo drugdje. Prijevoznik može upotrijebiti za naknadu te prevoznine dosad neiskorištene putne dokumente. Plaćena prevoznina do mjesta gdje je putniku bio uskraćen ulazak u zemlju ili gdje je došlo do njegova izručenja neće biti nadoknađena od strane prijevoznika.

3) Naknada troškova prijevozniku

Putnik je dužan na zahtjev prijevoznika nadoknaditi sve troškove proizašle iz njegova neudovoljavanja propisanim administrativnim putnim odredbama koje se zahtijevaju u zemljama iz kojih leti, u koje leti, odnosno kroz koje je u tranzitu.

4) Carinska inspekcija

Putnik je dužan biti prisutan prilikom kontrole njegove predane ili ručne prtljage koju provode carinske ili druge službe. Prijevoznik nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak načinjen putniku, koji je nastao kao posljedica neispunjavanja tih uvjeta.

 

15. UZASTOPNI PRIJEVOZNICI 

Prijevoz koji obavlja prijevoznik i drugi prijevoznici na temelju jedne putne karte ili uz nju pripojenih karata smatra se jednim prijevozom. Ako prijevoz obavlja nekoliko prijevoznika, svaki se od njih, koji prihvaća putnike, prtljagu ili robu, smatra ugovornom stranom ugovora o prijevozu prema važećim međunarodnim sporazumima. Prilikom takvog prijevoza putnici ili njihovi zastupnici mogu pozivati na odgovornost isključivo prijevoznika koji je izvršio prijevoz tijekom kojeg je došlo do događaja koji su rezultirali pravom za naknadu štete s iznimkom slučajeva kada prvi prijevoznik preuzme ugovorom odgovornost za čitav put.

 

16. ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA

1) Opća odgovornost prijevoznika se provodi:

a) U unutrašnjem zračnom prijevozu na temelju supstancijalnog prava Republike Hrvatske koje uređuje prijevoz i zračni prijevoz.

b) U međunarodnom zračnom prijevozu na temelju Ugovora o ujednačavanju nekih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu tzv. Varšavskom konvencijom čl. 15/1935., u izmjenama Haškog protokola čl. 15/1966.

2) Ograničenje odgovornosti prijevoznika

odgovornost prijevoznika u duhu Varšavske konvencije dopunjene i izmijenjene Haškim protokolom za štetu nastalu smrću ili ranjavanjem putnika ograničena je iznosom od 20.000, – USD, iznosom od 58.000, – USD (75.000, – USD uključujući pravne troškove) u duhu Montrealskog dogovora za letove do/iz/preko SAD-a i Kanade.

3) Odgovornost za štetu

a) Prijevoznik je odgovoran samo za štetu nastalu na vlastitoj liniji. Prijevoznik koji je izdao putnu kartu ili ukrcao prtljagu na liniju drugog prijevoznika, nastupa samo kao njegov agent.

Putnik ima, unatoč tome, pravo tražiti odštetu, u slučaju predane prtljage, od prvog ili posljednjeg prijevoznika.

b) Prijevoznik ne odgovara za štetu prouzrokovanu na ručnoj prtljazi ili drugim stvarima za čiju je brigu i čuvanje zadužen putnik, s iznimkom slučajeva kad je šteta nastala krivnjom prijevoznika ili kad je putnik izgubio mogućnost brinuti se o svojoj prtljazi. Ako je pak šteta nastala zajedničkom krivnjom putnika i prijevoznika, snosit će podijeljenu odgovornost s obzirom na svoj udio u uzrokovanju štete.

c) Prijevoznik je odgovoran do visine stvarne štete, najviše do granice ograničavanja njegove odgovornosti. Prijevoznik ne odgovara za neizravnu štetu niti za izmaklu dobit, izmaklu dobit,

d) Prijevoznik je odgovoran za gubitak ili kašnjenje koje je nastalo u tijeku zračnog prijevoza njegovom krivnjom,

e) Prijevoznik nije odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak ili oštećenje koje je uzrokovano prirodnim putem, smrću životinja ili ponašanjem životinja, kao što je ujedanje, udaranje, probadanje ili gušenje ili pogrešnim čuvanjem životinje, ili nemogućnosti životinje prilagoditi se različitim uvjetima zračnog prijevoza,

f) Prijevoznik ne odgovara za štetu na lomljivim i krhkim predmetima ili lako kvarljivim stvarima, zatim ne odgovara za gubitak novca, nakita, plemenitih kovina, lijekova, ključeva, videokamera, fotoaparata i drugih elektroničkih uređaja, obveznica i vrijednosnih papira ili ostalih vrijednosti, poslovnih dokumenata, putovnica i drugih identifikacijskih isprava, koje su smještene u putnikovu predanu prtljagu, sa znanjem ili bez znanja prijevoznika. Prijevoznik nije odgovoran za oštećenje putnikove prtljage koje je uzrokovano sadržajem prtljage,

g) U slučaju prijevoza putnika čija je dob, psihičko i fizičko stanje takvo da je opasno ili rizično za tu osobu, prijevoznik neće biti odgovoran za bilo kakvu bolest, ozljedu ili nesposobnost, uključujući i smrt ako je ta bolest, ozljeda, nesposobnost ili smrt posljedica navedenog stanja takve osobe,

h) Ograničavanje odgovornosti prijevoznika odnosi se na sve zaposlenike, agente i zastupnike prijevoznika.

 

17. NAČIN I ROKOVI ZA REKLAMACIJU

1) Prouzročenu štetu na zdravlje, ručnu prtljagu i na ostalom osobnom vlasništvu putnik je dužan odmah prijaviti prijevozniku, koji će o tom sastaviti zapis. Prilikom kasnijeg prijavljivanja štete putnik mora dokazati uzročnu vezu između prijavljene štete i pripadajućeg prijevoza. U slučaju znatnih ozljeda prijevoznik je dužan sam prijaviti štetu.

2) Štetu na predanoj prtljazi putnik mora odmah reklamirati kod prijevoznika, najkasnije do 7 dana od preuzimanja prtljage. Štetu na prevezenoj robi nužno je reklamirati odmah, najkasnije do 14 dana od njenog preuzimanja. Prigovor za odgovornost za zakašnjenje treba predati u pismenom obliku u roku od dvadeset i jednog dana od dana kad je prtljaga ili roba predana. Prilikom neisporuke robe potrebno je uputiti reklamaciju do 120 dana od dana izdavanja prtljažnog lista.

3) Pravo na nadoknadu štete nestaje po isteku 2 godine od dana slijetanja na odredište ili od dana kad je prijevoz prekinut.

 

18. PRIMJENA PRAVA I NADLEŽNOST SUDA

Na rješavanje svih sporova koji nastanu na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske, a za rješavanje istih nadležan je sud u Republici Hrvatskoj.

Upravni nadzor nad primjenom Zakona o pružanju usluga u turizmu i propisa donesenih na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu obavlja Ministarstvo nadležno za turizam. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pružanju usluga u turizmu i propisa donesenih na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba provodi Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01. travnja 2018. godine.