ZNB TRAVEL | Opći uvjeti putovanja i organizacije turističkih aranžmana
The ZNB Travel Agency operates in Croatia with an aspiration to present the Croatian medical knowledge, natural resources and treatment possibilities. Croatia offers many natural resources, unique in this part of the Europe such as natural water resources, spa and rehabilitation treatments.
medical tourism Croatia, medical tourism, health tourism, Croatia, dental tourism, exclusive travel, exclusive medical treatments, cosmetic surgery tourism, medical tourism packages, medical tourism agency Croatia, best medical tourism companies, medical vacation packages, dental tourism agency, dental tours, dental vacations, medical tourism facelift
623
post-template-default,single,single-post,postid-623,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Opći uvjeti putovanja i organizacije turističkih aranžmana

Temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_130_2982.html , u daljnjem tekstu: (Zakon), kojim se preuzimaju:

1. Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.)

2. Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (SL L 326, 11. 12. 2015.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2015/2302),

ZNB TRAVEL AGENCY. donosi sljedeće:

 OPĆE UVJETE PUTOVANJA I ORGANIZACIJE PAKET ARANŽMANA

 

I.OPĆE ODREDBE

ZNB Travel Agecy, turistička agencija i usluge, sa sjedištem u Splitu,  registrirana je za pružanje usluga u turizmu, rješenjem TRGOVAČKOG SUDA U SPLITU. IDENTIFIKACIJSKI KOD AGENCIJE: HR -AB-21-060306956.

1. Najvažniji pojmovi iz predmetnog Zakona:

1. usluga putovanja znači:

a) prijevoz putnika

b) smještaj koji nije neodvojivi dio prijevoza putnika i nije u svrhe stanovanja

c) iznajmljivanje automobila, drugog motornog vozila s vlastitim pogonom i najmanje četiri kotača s brzinom većom od 25 km/h ili motocikala za koje se zahtijeva vozačka dozvola kategorije A

d) bilo koja druga turistička usluga koja nije neodvojivi dio usluge putovanja u smislu podtočaka a), b) ili c) ove točke

2. paket-aranžman znači kombinacija najmanje dviju različitih vrsta usluga putovanja za potrebe istog putovanja ili odmora ako:

a) te usluge kombinira jedan trgovac, među ostalim na zahtjev ili u skladu s izborom putnika, prije nego što je sklopljen jedinstveni ugovor o svim uslugama ili

b) neovisno o tome jesu li sklopljeni zasebni ugovori s pojedinačnim pružateljima usluga putovanja, ako se te usluge:

1. kupuju na jednoj prodajnoj točki i ako su odabrane prije nego što je putnik pristao platiti

2. nude, prodaju ili naplaćuju po paušalnoj ili ukupnoj cijeni

3. oglašavaju ili prodaju pod nazivom »paket-aranžman« ili pod sličnim nazivom

4. kombiniraju nakon sklapanja ugovora kojim trgovac putniku daje pravo da bira između različitih vrsta usluga putovanja ili

5. kupuju od pojedinačnih trgovaca putem povezanih postupaka online rezerviranja kada trgovac s kojim je sklopljen prvi ugovor dostavlja ime putnika, podatke o plaćanju i adresu e-pošte drugom trgovcu ili trgovcima, a ugovor s drugim trgovcem ili trgovcima sklopljen je najkasnije 24 sata nakon potvrde rezervacije prve usluge putovanja

3. ugovor o putovanju u paket-aranžmanu znači ugovor o paket-aranžmanu kao cjelini ili, ako se paket-aranžman pruža u okviru zasebnih ugovora, svi ugovori koji obuhvaćaju usluge putovanja uključene u paket-aranžman

4. povezani putni aranžman znači najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman i koji za posljedicu imaju sklapanje zasebnih ugovora s pojedinačnim pružateljima usluga putovanja ako trgovac:

a) prilikom jednog posjeta svojoj prodajnoj točki ili jednog kontakta s njome putnicima omogućuje zaseban odabir i zasebno plaćanje svake usluge putovanja ili

b) omogućuje ciljanu kupnju najmanje jedne dodatne usluge putovanja od drugog trgovca ako je ugovor s tim drugim trgovcem sklopljen najkasnije 24 sata nakon potvrde rezervacije prve usluge putovanja

5. putnik znači svaka osoba koja želi sklopiti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu ili izletu ili ugovor o putovanju u povezanom putnom aranžmanu ili koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog ugovora o putovanju u paket-aranžmanu ili izletu ili ugovora o putovanju u povezanom putnom aranžmanu

6. trgovac znači svaka fizička ili pravna osoba, neovisno o tome je li u privatnom ili javnom vlasništvu, koja u vezi s ugovorima obuhvaćenima ovim Zakonom djeluje, među ostalim, i putem drugih osoba koje djeluju u njezino ime ili za njezin račun, u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću, bez obzira na to djeluje li u svojstvu organizatora, prodavatelja, trgovca koji omogućuje povezani putni aranžman ili kao pružatelj usluge putovanja

7. organizator znači trgovac koji izravno ili putem drugog trgovca odnosno zajedno s drugim trgovcem kombinira i prodaje ili nudi na prodaju paket-aranžmane ili trgovac koji dostavlja podatke o putniku drugom trgovcu u skladu s odredbama Zakona

8. prodavatelj znači trgovac koji nije organizator, a koji prodaje ili nudi na prodaju paket-aranžmane koje kombinira organizator

9. trajni nosač podataka znači svako sredstvo koje putniku ili trgovcu omogućuje pohranu informacija koje su mu osobno upućene i kojima može naknadno pristupati tijekom određenog vremena u svrhe za koje su te informacije namijenjene i koje omogućuje nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija

10. izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći znači situacija izvan kontrole strane koja se poziva na takvu situaciju i čije se posljedice nisu mogle izbjeći čak i da su poduzete sve razumne mjere

11. nesukladnost znači neizvršenje ili nepravilno izvršenje usluga putovanja uključenih u paket-aranžman

12. maloljetnik znači svaka osoba mlađa od 18 godina

13. potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti

14. izlet znači kombinacija najmanje dviju pojedinačnih usluga za potrebe istog putovanja ili odmora, koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traje manje od 24 sata i ne uključuje noćenje

15. usluga organiziranja putovanja znači pružanje usluge kombiniranja najmanje dviju pojedinačnih različitih vrsta usluga putovanja koje se nude kao paket-aranžman ili izlet

2. Čuvanje poslovne tajne i zaštita osobnih podataka

Agencija će čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o putniku i bez njegova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, neće proslijediti njegove osobne podatke trećim osobama.

Agencija u cijelosti poštuje i provodi odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenata i Vijeća od 27.04.2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i drugih propisa u vezi iste, te je donijela Deklaraciju o zaštiti osobnih podataka Agencije – http://www.galaxy-travel.hr/hr/deklaracija-o-zastiti-osobnih-podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno te su oni potrebni u procesu realizacije tražene usluge. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika dati trećoj osobi osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja trećim osobama su osiguravajuća društva kojima će se proslijediti osobni podaci putnika ako putnik zaključi policu putnog osiguranja. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka Agencije te se mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije. Za sve navedeno Agencija će pribaviti privolu putnika I postupati u svemu sukladno svojoj Deklaraciji o zaštiti osobnih podataka.

3. Predugovorne informacije za izlete i paket aranžmane 

Agencija će putniku pružiti sve predugovorne informacije sukladnu Zakonu, te će iste činiti sastavni dio ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, a iste će se mijenjati uz suglasnost ugovornih strana, osim ako se ugovorne strane o tome drukčije suglase.

U slučaju kada ponuđena kombinacija usluga putovanja predstavlja paket-aranžman sukladno odredbama Zakona, Agencija će putniku pružiti odgovarajuće standardne informacije iz Priloga I Zakona pod nazivom „Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket aranžmanu“. http://www.galaxy-travel.hr/hr/obrazac-sa-standardnim-informacijama-za-ugovor-o-putovanju-u-paket-aranzmanu

4. Ugovor o paket aranžmanu

Agencija i putnik zaključit će Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu u pisanom obliku, te će Agencija putniku dati primjerak ugovora ili potvrdu o tom ugovoru na trajnom nosaču podataka, a u istome će biti naveden puni sadržaj dogovora ugovornih strana, te sve informacije koje ugovor mora sadržavati sukladno Zakonu.

Agencija će putniku pravovremeno prije početka paket aranžmana dostaviti potrebne priznanice, vaučere i karte, informaciju o predviđenom vremenu polaska, roku za registraciju (ako je potreban), predviđenom vremenu usputnog zaustavljanja, prometnim vezama i dolasku.

5. Prijenos ugovora o putovanju u paket-aranžmanu na drugog putnika

Ako putnik želi prije početka paket-aranžmana prenijeti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor, obavezna je o tome obavijestiti Agenciju na trajnom nosaču podataka i u razumnom roku prije početka paket-aranžmana, ali najkasnije 7 dana prije početka paket-aranžmana, te uz solidarnu odgovornost prenositelja i osobe kojoj se ugovor prenosi za plaćanje iznosa cijene i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora.

6. Izmjena ugovorene cijene paket-aranžmana

Agencija smije nakon sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu povećati ugovorenu cijenu samo ako je tim ugovorom izričito utvrđena mogućnost povećanja cijene i pravo putnika na sniženje cijene te je u ugovoru naveden način izračunavanja korekcija cijene, i ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene:

a) cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije

b) visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama ili

c) deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.

Ako povećanje cijene premaši 8 % ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana, primjenjuje se točka 7.  ovih Općih uvjeta.

7. Izmjena ostalih uvjeta ugovora o putovanju u paket-aranžmanu

Agencija  može prije početka paket-aranžmana jednostrano izmijeniti uvjete ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, izuzev kako je navedeno u točki 6. ovih Općih uvjeta,  ako je takvo pravo predviđeno ugovorom, ako je izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavijesti putnika o izmjeni, a putnik može u razumnom roku koji odredi Agencija:

a) prihvatiti predloženu izmjenu ili

b) raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora.

Agencija se obvezuje dostaviti putniku ponudu povećanja cijene paket-aranžmana najkasnije 20 dana prije početka putovanja, a ponudu izmjene ostalih uvjeta ugovora do početka putovanja.

Putnik se obvezuje o svojoj odluci obavijestiti Agenciju u razumnom roku određenom od strane Agencije , a istekom toga roka ugovor se smatra raskinutim.

U slučaju raskida ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, Agencija će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora, vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika te mu nadoknaditi eventualnu štetu sukladno odredbama Zakona.

8. Pravo putnika na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i pravo odustajanja prije početka paket-aranžmana

Ako putnik raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu Agencija će od putnika zahtijevati plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koju se može opravdati.

Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu će  se utvrditi razumne standardne naknade za raskid ugovora koje se temelje na razdoblju između trenutka raskida ugovora i početka paket-aranžmana i očekivanim uštedama troškova organizatora te prihodu od pružanja usluga putovanja drugom korisniku.

Putnik  ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište. U slučaju raskida ugovora putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket-aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu.

Agencija se obvezuje putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika umanjena za primjerenu naknadu za raskid ugovora, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

9. Pravo organizatora na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana

Agencija zadržava pravo raskida ugovora o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana ako su Agenciju u izvršenju ugovora spriječile izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, te ako prije početka paket aranžmana o raskidu ugovora obavijesti putnika bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo raskida ugovora Agencija ima i u slučaju kada  je broj prijavljenih osoba za paket aranžman manji od najmanjeg  broja putnika navedenog u ugovoru o paket aranžmanu i ako Agencija obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od:

20 dana prije početka paket aranžmana, ako putovanje traje više od 6 dana

7 dana prije početka paket aranžmana, ako putovanje traje između 2 i 6 dana

48 sati prije početka paket aranžmana, ako putovanje traje manje od 2 dana.

U slučaju raskida ugovora zbog razloga  navedenih u ovoj točki , Agencija je dužna putniku u cijelosti vratiti sva izvršena plaćanja za paket aranžman, bez obveze naknade štete putniku, najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora.

10. Ispravljanje nesukladnosti u izvršenju usluga putovanja obuhvaćenih paket-aranžmanom

Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Agenciju o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu.

Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev putnika Agencija će ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

Ako Agencija ne ispravi nesukladnost iz razloga navedenih u stavku 2. ove točke, putnik ima pravo na sniženje cijene i naknadu štete sukladno odredbama Zakona.

 

II. POSEBNE ODREDBE UZ PAKET ARANŽMANE

1. Vlastiti paket aranžmani i paket aranžmani drugih organizatora

Agencija pruža sve vrste usluga putovanja u paket aranžmanu. Putovanja se organiziraju u obliku gotovih programa putovanja-paket aranžmana ili programa putovanja prema posebnim zahtjevima.

Agencija kao organizator putovanja jamči provedbu programa putovanja prema opisu paket aranžmana sukladno predugovornim informacijama, te ugovoru i svim njegovim sastavnim dijelovima. Program paket aranžmana Agencija će izvršiti u potpunosti i na ugovoreni i opisani način, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

Agencija također prodaje kao SUBAGENT programe drugih organizatora putovanja u svojstvu posrednika, te je na svakom paket aranžmanu naznačen odgovorni organizator programa putovanja u paket aranžmanu, kao i njegovi opći uvjeti koji se primjenjuju na taj paket aranžman.

Paket aranžman se smatra ugovorenim nakon potpisivanja UGOVORA iz točke I.4. ovih Općih uvjeta, te po uplati cjelokupnog iznosa cijene paket aranžmana ili dijela iznosa uz neosporno osiguranje plaćanja preostalog iznosa.

Potpisivanjem ugovora, odnosno uplatom cijelog iznosa cijene aranžmana ili pologa, smatra se kako korisnik aranžmana PRIHVAĆA I U CIJELOSTI JE UPOZNAT s ovim Općim uvjetima, kao i uvjetima iz predmetnog ugovora, te će isti biti isključivi temelj za uređenje međusobnih prava i obveza.

2. Prijave i uplate

Prijave za putovanje u paket aranžmanu primaju se na posebnom obrascu u prostorijama Agencije, te putem maila ili web stranice, a plaćanja se vrše kako slijedi:

A) Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% vrijednosti paket aranžmana, a preostalih 70% iznosa putnik treba uplatiti najkasnije 15 dana prije polaska na putovanje, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti ili ugovoreni posebni uvjeti plaćanja ili kada je rok do početka putovanja kraći od 15 dana.

B) Za putne aranžmane drugih organizatora primjenjuju se važeći uvjeti prema općim uvjetima/cjeniku odgovornog organizatora.

3. Sadržaj i cijena paket aranžmana

Sadržaj paket aranžmana čini, odnosno cijena istog uključuje sve što je Agencija kao organizator putovanja navela u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu paket aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se voditelju putovanja ili predstavniku Agencije u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.

Cijene paket aranžmana objavljuju se u kunama ili EUR. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena sukladno točki I.6. ovih Općih uvjeta.

4. Promjena programa zbog izvanrednih okolnosti

Agencija ima pravo promijeniti uvjete/program putovanja ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, te će postupiti sukladno Zakonu i točki I.7. ovih Općih uvjeta.

5. Zdravstveni propisi

Agencija će obavijestiti putnika o općim informacijama o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje ili zemlje kroz koju je u tranzitu. Agencija neće snositi štetu putnikovog nepoštivanja propisa o zdravstvenim formalnostima.

6. Odustajanje putnika od putovanja

Ako putnik želi otkazati putovanje u paket aranžmanu dužan je to učiniti ISKLJUČIVO PISMENO, te će se na navedeni otkaz primijeniti odredbe Zakona i točke I.8. ovih Općih uvjeta. Datum zaprimanja pismenog otkaza od strane Agencije čini temelj za obračun i naplatu nastalih troškova, te je putnik, od ukupnog iznosa cijene paket aranžmana, dužan platiti Agenciji iznose kako slijedi:

PAKET ARANŽMANI

-za otkaz do 30 dana prije početka putovanja 20% cijene paket aranžmana

-za otkaz 29-22 dana prije početka putovanja 30% cijene paket aranžmana

-za otkaz 21-15 dana prije početka putovanja 40% cijene paket aranžmana

-za otkaz 14-08 dana prije početka putovanja 80% cijene paket aranžmana

-za otkaz od 7 dana do dana polaska 100% cijene paket aranžmana

Ako putnik otkazuje aranžman, primjenjuje se gornja terminska skala troškova otkaza. Povrat novca korisniku aranžmana obavlja se isključivo uz vraćanje originalnih potvrda/računa o uplati Agenciji, te potpisivanja priznanice o primitku povrata.

Agencija je obvezna svakom putniku ponuditi mogućnost ugovaranja polica putnog osiguranja (osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti), te  staviti putniku na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja, kao i opće uvjete ugovora o osiguranju. Navedena osiguranja ne mogu se uplatiti naknadno nego samo kod ugovaranja putovanja.

Kod otkazivanja aranžmana Agencija nema obvezu naknade troška ishodovanja viza i u slučaju da putnik ima uplaćena putna osiguranja. Agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na ugovoreni paket aranžman. Agencija preporučuje putniku da se detaljno upozna s uvjetima polica putnog osiguranja.

 

III. OSTALA PRAVA I OBVEZE AGENCIJE I PUTNIKA

1. Obveze Agencije

Agencija je dužna brinuti o kvalitetnoj provedbi usluga u turizmu, kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog privrednika/organizatora, te brinuti o pravima i interesima putnika sukladno Zakonu, ostalim važećim zakonskim propisima, te ovim Općim uvjetima.

Agencija je dužna putniku izdati odgovarajuće dokumente za ugovoreno putovanje i pružiti pomoć sukladno Zakonu i ovim Općim uvjetima.

2. Obveze putnika

Putnik je dužan:

• posjedovati valjane putne isprave (osobne dokumente), te iste dostaviti Agenciji prilikom prijave putovanja.Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik,

•  poštovati opće informacije o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje ili zemlje kroz koju je u tranzitu o kojima ga je Agencija obavijestila. Agencija neće snositi štetu putnikovog nepoštivanja propisa o zdravstvenim formalnostima,

• poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i odredišne zemlje ili zemlje kroz koju je u tranzitu,

• pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri,

• suzdržati se od ponašanja koje bi moglo ugroziti sigurnost i odvijanje prijevoza, ometati ili uznemiriti ostale putnike ili biti razlogom njihova prigovora,

• obavijestiti Agenciju o svim objektivnim i subjektivnim okolnostima koje mogu bitno utjecati na nesmetanu realizaciju usluge putovanja, te se na putovanju pridržavati naputaka i surađivati s voditeljem putovanja i/ili predstavnikom Agencije,

• prilikom polaska na putovanje voditelju putovanja odnosno predstavniku Agencije predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher i sl.), ova stavka se odnosi samo na organizirana grupna putovanja.

Neposjedovanje dokumenata kao i/ili neispravnost osobnih putnih dokumenata koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja, te se obračunavaju otkazni troškovi sukladno točki II. 6. ovih Općih uvjeta.

U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, putnik odgovara Agenciji za učinjenu štetu, ako za istu bude terećena Agencija.

3. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji, te svim dostupnim podacima do kojih je Agencija mogla doći postupajući sukladno Zakonu, te pažnjom dobrog privrednika, odnosno najvećom očekivanom dužnom pažnjom uzimajući u obzir da standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

Ako Putnik nije posebno zatražio, odnosno ako je nužna doplata i ako putnik nije doplatio posebnu kategoriju ili oblik prijevoza odnosno smještaja, prihvatit će smještaj, odnosno mjesto u prijevoznom sredstvu kojim se obavlja prijevoz za vrijeme realizacije paket aranžmana, koji odgovaraju ugovorenim uvjetima s Agencijom.

4. Putni dokumenti

Ako je za putovanje potrebna viza za ulazak za određenu zemlju ili zemlju u tranzitu, Agencija će obavijestiti putnika o potrebi ishođenja vize. Putnik potrebnu dokumentaciju za vizu samostalno prikuplja i predaje u nadležno veleposlanstvo. Agencija po potrebi izdaje potvrdu o napravljenoj rezervaciji koju putnik prilaže ostaloj dokumentaciji. Agencija ne jamči za ishođenje i pravovaljanost vize.

5. Prtljaga

Zbog mogućeg oštećenja i gubitka prtljage, putniku se nudi i preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Agencija nije odgovorna za oštećenu i izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučuje se najam sefa). Prijavu za oštećenu i izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

U slučaju oštećenja I gubitka prtljage za vrijeme transporta istog u službenom prijevoznom sredstvu kojim se realizira paket aranžman, potraživanja u smislu odštete upućuju se isključivo Prijevozniku. U slučaju krađe – nestanka prtljaga iz objekata smještaja u kojem se realizira paket aranžman, putnik svoja potraživanja ostvaruje od vlasnika smještajnih kapaciteta. Iznimno u slučaju kada je putnik posredstvom Agencije zaključio policu osigurana od oštećenja ili gubitka prtljage, Agencija će pružiti potrebnu pomoć u postupku naknade štete putem osiguratelja, dok je isključivo diskrecijsko pravo osiguratelja priznati ili otkloniti pravo na naknadu štete, a u zavisnosti od utvrđenih okolnosti.

6. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu Agencije je dužna su putniku ponuditi putna osiguranja sukladno točki II.6. ovih Općih uvjeta.

Potpisom ugovora o putnom aranžmanu putnik potvrđuje da mu je ponuđen opisani paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili putem Agencije pri čemu Agencija sudjeluje samo kao posrednik.

PUTNO OSIGURANJE NE MOŽE SE UGOVORITI NAKNADNO!

 

IV. PRAVO PUTNIKA NA PRIGOVOR

Putnik / Korisnik usluge može podnijeti prigovor ili potrošačku pritužbu na obavljene usluge neposredno u prostorijama Agencije, poštom, elektroničkom poštom ili telefaksom, a Agencija će bez odgađanja potvrditi primitak prigovora ili pritužbe.

Putnik / Korisnik usluge je dužan surađivati s Agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora ili pritužbe te dostaviti svu relevantnu dokumentaciju potrebnu za rješavanje istih.

Agencija je dužna dostaviti korisniku usluge pismeni odgovor u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora ili pritužbe.

 

V. POLICE OBVEZNOG OSIGURANJA AGENCIJE

Podaci o osiguranju i osiguravatelju:

POLICA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI BROJ 11-6001373255

UNIQA osiguranje d.d.

Polica za osiguranje organizatora paket aranžmana

Predmet osiguranja:

Osiguranje od odgovornosti organizatora paket aranžmana (po čl. 53. Zakona-odgovornost za štetu) 

Osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana (čl. 50. Zakona-zaštita od nesolventnosti)

Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika.

U slučaju potrebe aktiviranja osiguranja, putnik je dužan, uz predočenje Ugovora o paket aranžmanu, te obvezno i isključivo s originalnim primjercima priznanica/računima za uplate u korist Agencije, u najkraćem roku kontaktirati UNIQA osiguranje d.d. u svrhu naplate svojih potraživanja.

 

VI. PRIMJENA PRAVA, NADLEŽNOST SUDA I NADZOR AGENCIJE

Na rješavanje svih sporova koji nastanu na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske, a za rješavanje istih nadležan je sud u Splitu.

U svim sporovima između putnika kao potrošača s jedne strane i Agencije ili drugog pružatelja usluge s druge strane, putnik može podnijeti prijedlog za pokretanje postupka za rješavanje spora u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.- https://www.zakon.hr/z/897/Zakon-o-alternativnom-rje%C5%A1avanju-potro%C5%A1a%C4%8Dkih-sporova

Upravni nadzor nad primjenom Zakona i propisa donesenih na temelju istog obavlja Ministarstvo nadležno za turizam.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i propisa donesenih na temelju istog te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba provodi Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb, sukladno Zakonu.

Kontaktna točka za administrativnu suradnju i nadzor Agencije – http://www.mint.hr/

 

VII. KONTAKT ZA HITNE SLUČAJEVE

Putnici mogu u hitnim slučajevima ostvariti kontakt s Agencijom putem dežurnih telefona Agencije –

+385 (0)91 2000 120.

ZA SVE SLUČAJEVE KOJI NISU DEFINIRANI OVIM OPĆIM UVJETIMA, PRIMJENJUJU SE ODREDBE ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA I OSTALIH VAŽEĆIH ZAKONSKIH PROPISA.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.07.2018. godine.